Get Adobe Flash player

譚延闓日記名人一瞬 :汪精衛(1883-1944)

譚延闓第一次見到汪精衛時,覺得汪「溫文如新貴」,後感嘆汪不解公事,曾寫信致汪,勸其「勿以一時一事而疏遠大之圖」。

1917年日記 十二月二十八日 始見汪精衛,溫文如新貴,為意中所不料也。 1925年訒齋日記 七月十日 "近來諸人以聖人稱精衛,未知其指,精衛實書生,不解公事也。" 1927年非菴日記 九月廿一日 噫,昨何人言胡漢民不肯喫虧,汪精衛容易上當。胡聞之曰,精警之至。信哉。 1927年非菴日記 十月廿九日 〈致精衛書〉……以公義論,公在黨國歷史,有識所公認,其所主張,雖一時偶有異同,終必訢合無間。願公恢宏大度,無所不包,勿以一時一事而疏遠大之圖。以私情論,自辱下交,未嘗以弟為不肖,雖不敢託於知心,而決非勢利結合之輩,知人論世,於燕閒時亦嘗有所陳。道路傳言,頗有欲相疑間者,固不須急於自明,然望公之平心靜氣以察之,是則區區之愚所能欲竭者。子文兄來計,嘗詳陳所見,燭照之明必有采擇,不復之。臨書懷想不宣。 汪精衛(1883-1944),青年時代加入革命組織,成為孫文的得力助手,堅持國父「聯俄容共」政策,和蔣中正的政見分歧。歷任行政院長、國防最高會議副主席、中國國民黨副總裁等等。