Get Adobe Flash player

譚延闓日記名人一瞬 :譚延闓

考試寫錯字

譚延闓在考試當天太早到考場。開始考試後又寫錯字。 1904年甲辰北行日記 五月十一日 譚延闓 十七日,甲午。丑正即起,飯畢,偕枚長至東華門下車。志謹騎而從,步入左掖門。門未啟,諸覆試宿朝房者皆未起,乃知過早,為志謹之僕所誤,危坐輦路中。至天明門啟,乃至中左門,又候至八點鐘,始應名入,與貽重、次腴、枚長聯坐。就卷作文,首行即誤一字,已屬數百言始覺之,覓監試換卷,久未來,更起草作文二篇,卷來乃書,幸不再誤。