Get Adobe Flash player

譚延闓日記滬上生活 :商務印書館

位在上海福州路與河南路口的商務印書館,創立於公元1897年。成立之宗旨為「暢明教育,開啟民智」,是早期中國著名的現代化印刷出版事業。蔡元培、嚴復、王雲五等清末民初重要知識份子,都曾先後涉入商務印書館的編輯與出版事務。

譚延闓日記1921 2月23日 "同至四馬路,步入中華商務各書店。買書者甚多,多為學生,此亦一可喜事。" 譚延闓日記1921 6月23日 "至商務印書館為淞買《三兄弟》,歷三家乃得,亦奇也。" 譚延闓日記1921 11月7日 "午,與諸人小飲。既散,假寐廊間,醒覺受寒,頗鼻塞聲重也。與承之、呂、岳、大武同出,至震亞、有正、中華、商務各書坊一看。 譚延闓日記1921 12月10日 "至商務印書館買書,乃至大武家,因五太病,偕外姑諸人來視之。"