Get Adobe Flash player

武夷茶

就在譚延闓日記中,既散,張八、 龍某各出所藏工夫茶器具,皆僅供兩人食者,茶用武夷,凡 三種,一為奇種,二為名種,三為小種。依次試之,奇種最佳,味苦而回甘, 始知茶香留舌本之義,云佳者值百元一斤。