Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十二月七日 看梅蘭芳戲

十二月七日 看梅蘭芳戲

晚飯後,呂滿邀往丹桂第一台觀劇,大武以病發不去。遇子武,邀同載入園,坐第六排。《取榮陽》、劉壽峰《父子會》、《飛叉陣》、《梅降雪》、朱素雲《黃鶴樓》、《蓮花湖》,於是梅蘭芳之《彩樓配》出。曼聲旎態,渢渢動人,以極腐朽之劇而神奇靈動若此,實出望外。