Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十二月卅日 看魔術

十二月卅日 看魔術

同汪、袁、胡至平安公司看西洋把戲,幻妙絕倫,以籠鳥取置匣中,槍一響,鳥仍在籠。又取觀者戒指,捶碎置槍中,槍響後,開一木箱,凡五重,戒指乃在其中。又取一女郎各置一箱,及啟,乃互易其處。此三者最奇。奏樂者懸鈴十數列,以手撥之聲與風琹合,亦一奇。