Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十一月十五日 慈禧與光緒的相處

十一月十五日 慈禧與光緒的相處

尗進言大行皇帝文筆雅飭,字類魯公,嘗有硃條交書房,故知之。戊戌以前母子和協,故正月尚有賭錢爭輸贏之事,後此則水火矣。 慈聖賜一貂袿,令小監持往,令問大行云,扣子是金的,如是者百。大行怪問,則對以慈聖命。大行云,我分已至此,他人欲如何,我不敢知,欲我自如何則不能。又一次請安,賜食湯圓四,問佳否,曰佳。又賜四枚,复問,對如前。復賜四枚。如是者數,上不得已云,實已不能食。作色曰,汝不云佳乎。