Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :九月二十二日 公溘然長逝

九月二十二日 公溘然長逝

先君以昨午腦沖血症不治,棄兒輩長逝,享年五十有二,慟哉。 五叔父偕淑姊、秋弟、韻妹夜車來,早到,未及一訣也。男伯羽敬注