Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :九月二十三日 遊上海淨安寺

九月二十三日 遊上海淨安寺

又至靜安寺,觀天下第六泉,水臭不可飲,泉湧如沸。石欄方形,約縱五、六尺,有「談(聽)經處」三字。