Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :七月二日 "維多利亞看影戲"

七月二日 "維多利亞看影戲"

汪、顧夫人邀同至維多利亞看影戲,其子女先在。西文劇名《中夜太陽》,正可譯為《不夜天》,而乃曰《貴族爭風》,可謂率矣。劇情為俄大公與一大資本家共眷一女伶,伶則鍾情於大公之侍衛武官。為救其兄,詣大公謝,大公令武官送之歸。其人怒披大公頰,法當死,伶求救於賈,賈紹之乘船同遁。其女伴告大公,自乘雷艇追及之,正相搏擊,乃奪之還。此武官已判死刑,伶乞大公赦之,同至礮臺,已中槍倒地矣。伶伏尸哭,則未死矣,不禮伶,大公責以無禮無義,以伶歸之。吾意當作兩情人均死,而大公者或愧悔自懺,或獰笑作惡乃佳。璧君云電影不作悲劇,多如中國劇之團圓,蓋不欲於休假日使人悲感,若劇場則必爾,西洋類如此云。