Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :三月二十四日 黃埔軍校畢業典禮

三月二十四日 黃埔軍校畢業典禮

今日軍官學校第二期學生及學兵營四、五連同時行畢業典禮,校長、顧問皆到,而來賓惟參謀部數人。待至九時,乃行禮,精衛不能來,余為主席。禮畢,行閱兵式、分列式,較第一期佳,然不如學兵也。俄顧問皆曰掰那鎖云。授憑時仍引前十名出行列領獎,與黃埔不標次第異意矣。余演說甚長,視前二次為詳,以精衛不來也,可謂無佛處稱尊矣。李富春繼之,俄顧問施鐵班諾夫繼之,卜世畸為譯。詠安、伯雄、張匹青皆有演說。最後則醉六下臺而語,語極有研究,學者固自不同。護芳繼之,遂禮畢矣。