Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :七月十日 作歪詩自娛

七月十日 作歪詩自娛

議軍事廳章程,鮑與許、汪往復甚久,極尋常問題而討論不休,卒以刪去了事,視昨日更有甚焉。政府論事乃與議院同科,心甚厭之。嫌於渴睡,乃寫小字自遣,作歪詩曰,「平生最怕議章程,議到章程鬧不清。幾十幾條頭欲大,半推半就了無成。不妨狗盡同狂吠,那得蟲皆學應聲。費盡時間才寫出,旁人搖首說難行。」展堂見之,亦作一首,有云,「聖人自是心思細,顧問無如討論多。還是早些通過好,不然紅日又西矬。」