Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :五月廿八日 子女來信

五月廿八日 子女來信

歸,得祥書,并寄大生五十六書,言已得吾長信,即照辦。頗有自決之勇,又能曲體吾心,甚為喜慰,此近來一高興事,以兒子能知道理,有志氣,不為世俗所移也。作書與祥獎之。食雪糕一大杯,滬上之冰其林也。聽留音機久之。默誦湘綺詩,恍惚廿五年前尚友軒光景,俯仰今昔,為之憮然。