Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :八月十四日 孫中山演說

八月十四日 孫中山演說

三時,出至美利爾路孫中山家,至者數十人。中山衣藍長衫,鬚已白矣,意氣猶如昔。演說粵中情事,請來賓為視宣言草,伯南、大武、滄白諸人皆有斟酌,徐季龍所言為最平正。草既定,余與君武同出。