Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :一月十七日 論羅素

一月十七日 論羅素

呂滿去。將晚飯,任修本歸,同喫,與談學問甚久,渠謂羅素之哲學能令算學為一,高於杜威,然不如法之白爾克心,他日或將及之,視德之紐文則並駕矣。又論羅素平日主張去婚姻制,殆近方與剝拉克女郎結婚,因女郎將生子,不結婚則子非羅素有也,不能捨一子而破壞己之學說,亦可笑者云云。自古文人言行不能一致者多矣,牧師但知其國人耳。