Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十月二十六日 杜威,羅素演講

十月二十六日 杜威,羅素演講

遂至尊道會,作演講會主席。杜威來,演說教育,語皆平實,老生常談也。四時,羅素來,演說博爾雪維(多數主義)主義與世界政治,於俄過激黨歷史甚詳盡,惜楊端亦不善譯。