Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十月二十七日 友娶新妻

十月二十七日 友娶新妻

遂至特生家,見其新夫人,女學生,頗倜儻。特生妻死久,有妾極賢明,當癸丑避難時,操持其家,甚艱苦,及特生歸,喜極而狂,竟以顛死。以人情論,當終身鰥以報之,而卒不然,又見情之不能無移矣。因見新人,為感歎久之。