Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十二月八日 認真學英文

十二月八日 認真學英文

漱泉來讀英文,讀昨日課已須二十五分鐘,上新課又須七十分鐘,更讀一過,解一過,須二小時,每日蓋須三小時。午飯後,讀英文一過。為人作屏聯書。松堅來。晚,獨飯。飯後,讀舊課一過。欲作書,以興盡而止。近來極力排遣,不以滬事置腦中,然有時偶觸,即覺酸楚,此心總不釋然,信學道之未至也。晚,讀英文兩遍,去三十分鐘。八時半即睡,恐早醒也。