Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十二月一日 妻子過世

十二月一日 妻子過世

得大武、大生書,始知內人凶耗,悲愴難堪。內人逝於五月十六日巳時,家人匿不告我,我數月來時時作噩夢,五月三日夢尤怪,久惡其不祥,孰知正應在此。二十餘年夫婦,無一語相迕,一事有失,孰意至此而止耶。去滬時訣別,方自謂赴敵決死,不知我尚存,而內人死也。悲悼既深,轉不能哭。自念本決心為國,一切不顧,不須更為此自傷,與其聽人譬慰,何如我先作達,然書此淚盈睫矣。獨坐悵惘,十時乃睡。