Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1930年 第6篇

關鍵字:「于右任」

三月二十七日 于右任恭維一小館,云紹興館六花春(邨)魚翅甚佳,其無嘴已可知。 五月二十五日 于右任贈所藏石拓本,均已裱好,至四大函,真不少矣。