Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1929年 第2篇

關鍵字:「電療」

八月二十三日 浴後電療,有三種矣,又加紫光燈照腳癢,梅醫新令也,只二分鐘耳。梅云吾疾愈,但不可廢浴及電,三日猶可,七日必病發,宜慎也。 十月九日 電療用紫光燈,熨胸,運手及全身四種,方將用抽搐而電忽斷,乃止。