Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1929年 第1篇

關鍵字:「血壓高」

九月五日 不行園中,遵醫教停止一日,看血壓高否也。為曾九作題圖詩。季醫來,量血壓,云百九十八度,勸勿食,但飲橘水。 十月二日 步歸家,血壓高,季醫謂不宜勞動,梅則主散步,以近不散步為非。不知何是非也,不理為宜。