Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1927年 第1篇

關鍵字:「汪精衛」

九月二十一日 噫,昨何人言胡漢民不肯喫虧,汪精衛容易上當,胡聞之曰,精警之至。信哉。 十二月五日 德鄰、健生、梯雲、孑民、鐵城、哲生、靜江、稚煇、伯群、石曾、幼京、韻松、陳真如皆在,談開會事。明憂共產,實攻精衛。