Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1926年 第6篇

關鍵字:「老鮑」

九月五日 子文偕老鮑來,計事甚久。看事能透,見事能遠,論事能深,斷事能明,非吾輩所及矣。 十一月六日 老鮑辭甚婉妙,似為靜江前次口角發也。季龍起述意見,請達林為長時間之演說。達林英文不如老鮑,似格格不吐也。