Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1925年 第2篇

關鍵字:「蔣介石」

四月五日 介石歸自興寧,無驕容,無倦意,不為大言,可敬也。 九月廿七日 吾為致歡迎詞,汪乃演說,語沉摯動人,孫先生後必以此子為巨擘矣。介石發揮打倒帝國主義,其精語蓋與方友升、張梓田、胡荇江、任蘭谷相表裏。

蔣介石先生,亦稱作 蔣中正先生,屬中國國民黨。曾任黃埔軍校(今中華民國陸軍軍官學校)校長。此為譚延闓先生的日記中所提及蔣介石先生的部分譚延闓日記│日記放大鏡 - 1925年蔣介石