Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1923年 第4篇

關鍵字:「蔣介石」

六月二十六日 蔣介石出示汝為致仲愷書,詞甚謬妄,敗將乃能向摯友作惡語,勝當何如,粵將其終不振矣。介石復書乃殊婉妙,大異尋常拙劣之作。 七月二日 午飯有燒茄炒絲,頗似吾家風味,為之加餐。而蔣介石大罵廚子不好,主喫南隄小憩,實則南隄小憩之菜但堪供賞鑒耳,實無真味,渠輩正坐不知也。

蔣介石先生,亦稱作 蔣中正先生,屬中國國民黨。曾任黃埔軍校(今中華民國陸軍軍官學校)校長。此為譚延闓先生的日記中所提及蔣介石先生的部分譚延闓日記│日記放大鏡 - 1923年蔣介石