Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1922年 第1篇

關鍵字:「孫中山」

九月十三日 遂至中山家。見胡漢民,溥泉、漢?亦來,中山談聯省自治事甚久。出送雨岩至家,乃歸。 十一月二十三日 余遂至孫中山宅,以近日北京發生問題開會討論,到者廿餘人,如識謝慧僧、杭辛齋。