Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1921年 第6篇

關鍵字:「跑馬」

十一月八日 乃偕張、宋、大武至跑馬廳。今日跑馬第二日也,人多如蟻。余一買不中,遂不更買新馬,無把握又無書也。 五月三日 西人之跑馬正與鄉人唱戲聚賭同工也。