Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1919年 第5篇

關鍵字:「桂軍」

三月十二日 聞梧州桂軍毀英領事館,縳領事至鎮署,英人大怒,交涉正緊急。此等不教之兵,真無可如何者。聞此間撤退桂軍多有?女眷者,老韋下令禁止,且槍斃數人,不能絕也。 六月五日 登萬石山,坐談至九時,望見河中燈光如晨星,蓋桂軍作醮事,放河燈也。歸即寢。