Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1918年 第6篇

關鍵字:「臨《麻姑》」

十二月十一日 臨《麻姑》六紙,指仍作痛,昨敷黃梔之過耶。 十二月七日 臨《麻姑》四紙,近頗怪寫字不用心之弊,不欲求多求速也。