Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1918年 第2篇

關鍵字:「吳佩孚」

六月十七日 得吳佩孚電,詞甚渾含,意將拐降也,可怪。 八月十七日 張子武送吳佩孚電來,條件已定好矣,事將如此短短收煞耶,可痛也。