Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1917年 第1篇

關鍵字:「先施公司」

十月二十四日 乃至先施公司,上下一覽,人不甚多,執事者五百人則未免多矣。 十月二十一日 飯後,談甚久。聶出,餘人同至先施公司,陳設井然,有條不紊,亦可謂大觀也。