Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1915年 第4篇

關鍵字:「汾河灣」

一月三日 十一時後,王鳳卿、梅蘭芳同演《汾河灣》,聲情美滿,入乎天天,出乎人人,信為名劇。 八月二十七日 及《汾河灣》出,則叫天與趙君玉配,音容之佳不可言說,「?門」一段尤為精絕,始知王鳳卿之不成,惜趙君玉不及梅蘭芳耳。