Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1915年 第2篇

關鍵字:「商務印書館」

二月十七日 今日大武出買商務印書館諸游戲圖來,於教小兒計數之法尚有益,勝俗傳諸圖也。 八月二十日 入商務印書館,看《天際烏雲帖》印本,覃溪密行小字,前後十數題,於友朋有疑似者,闢之不遺餘力,且引錢籜石為證。以余觀之,不惟蘇跡?也,即元明諸跋亦如出一手,特董跋真耳。董亦不甚推挹,不解覃溪精鑒何傎如此。