Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1914年 第2篇

關鍵字:「小說月報」

五月三十日 呂滿來,談《小說月報》第五卷〈金川妖姬志〉,言訥親張廣泗征莎羅奔事,甚翔實。 三月五日 繼讀《小說月報》,有拿波侖之鬼一段尚佳,羅剎雌風則無甚佳處矣。