Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1914年 第1篇

關鍵字:「電車」

三月二日 散後,小孩先歸,余與大武、無悶步至大馬路,適電車過,電?脫,墮地,火光砰然,行人為遏,乃至外灘搭電車歸。稍坐,以車赴子武約。 十一月十五日 大武率諸兒出看無軌電車。俞三來,約後日遊蘇州,頃之,大武等還,所攜錢聯遺於電車,幸復獲之。