Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1911年 第4篇

關鍵字:「電影」

五月二十二日 電影即活動寫?,皆設為趣事以娛賓,非實事也。中間以歌,則一人按?,一人手曲譜,昂頭而唱,擠眼裂嘴,聲如怪鴟,而拍掌如雷。後一西婦出,此人改裝也,可笑。 七月初四 遂同朱、黃至平安電影公司,趙一樹誤買頭等票,較二等只多靠背而已。梅安、士元、任尹隨至,同坐。有溜冰一劇極佳。