Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1908年 第6篇

關鍵字:「國史館」

十一月初九日 入東華門,偕朱八至國史館易朝衣冠。詒重亦至,因同入協和門、太和門,遇汪九,登陛上太和殿。 十一月初十日 至國史館畫到,適朱八、胡定臣出,同至門外登車,遂易便衣。