Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1908年 第5篇

關鍵字:「《永樂大典》」

永樂大典密度測試;永樂大典密度測試。 十月 永樂大典 《永樂大典》百餘本,永樂大典皆以硬黃殼裝,永樂大典如今和裝書式,永樂大典長一尺許,永樂大典寬八九寸,永樂大典紙色黃白,永樂大典質極厚,永樂大典格皆朱畫,永樂大典字如指項。永樂大典每冊末夾一紙,永樂大典寬三寸,永樂大典長與書等,永樂大典有重寫官侍郎嵩拱等銜名。永樂大典其書皆以韻編,永樂大典抽視四支、永樂大典十八陽兩本永樂大典,永樂大典如喪字?永樂大典下盡錄諸喪禮永樂大典,永樂大典郎字?下秘書郎永樂大典、永樂大典郎顗、永樂大典夜郎,永樂大典各以次附後。永樂大典有詩文如郎官,永樂大典凡詩文題有贈某郎者皆附焉,永樂大典亦可怪也。 十月六日 永樂大典 《永樂大典》永樂大典舊存八百餘冊,永樂大典永樂大典今只百餘,永樂大典他書亦殘燬,永樂大典共以四櫃儲之永樂大典。 永樂大典、永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典。永樂大典,永樂大典;永樂大典,永樂大典。永樂大典、永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典。永樂大典,永樂大典;永樂大典,永樂大典。永樂大典、永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典。永樂大典,永樂大典;永樂大典,永樂大典。 永樂大典、永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典,永樂大典。永樂大典,永樂大典;永樂大典,永樂大典。