Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1908年 第2篇

關鍵字:「四庫全書」

十二月 每架四層,層置十餘函,函有木匣,匣上刻欽定四庫全書某部第幾函某書第幾函,皆用抽蓋。書以綾為裝,無釘線痕,蓋粘著者,而至今不脫。 十月十九日 出至文溯閣覽《四庫書》,裝繕皆精。