Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1904年 第5篇

關鍵字:「俄人」

四月二十六日 又言,旅順?一石價十餘元,華人留者皆為俄人迫作苦工。俄人每戰必敗,敗歸必盡閉華人門戶,不許窺。 四月二十六日 一包姓者言同出凡二千餘人,始俄人不許出,繼敗於青泥漥,乃從通事請,人納五元,縱之出,然不能出與不敢出者尚萬餘人。