Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1895年 第5篇

關鍵字:「汕頭」

九月二十三日 德人兵船因教事尋?汕頭,囑勿搭其船也。此船甚劣,以其開遲,故附之。果知如是,何弗附美富法公司耶。 九月二十六日 十二點鐘抵汕頭。見二法船,皆木質,早知其非為尋?也。六點半鐘出汕頭,浪巨甚,予與研賓同坐其房,急出視,箱倒幾壓,乃歸其房。