Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1895年 第3篇

關鍵字:「香港」

九月二十七日 廿七,十點抵香港,形勢絕佳,魚雷船衝波而出,急如奔馬。泊定後,知省中以廣德、安瀾、鎮濤、伏波四船來,趙長青實至,乃乘小輪登安瀾一閱。 九月二十八日 廿八,卯開行,辰起,則已離香港矣。虎門形勢真天險也。